واگذاری تعداد محدودی از اماکن ورزشی در سطح استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان لرستان ، به اطلاع هیأتهای ورزشی، اشخاص حقیقی و حقوقی می رساند اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان در نظر دارد در راستای اجرای(( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )) تعدادی از اماکن ورزشی به شرح ذیل پیوست واگذار نماید .
شرایط عمومی مزایده:
1 – قبول پیشنهادات و تکمیل مدارک و درخواست کتبی 7 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در روز نامه جام جم می باشد.
2 – میزان سپرده شرکت در مزایده ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 5 درصد کل نرخ پایه یک سال یا ارائه چک تضمین شده در وجه اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان به همان میزان می باشد.به پیشنهادات فاقد سپرده شرکت در مزایده و سپرده های مخدوش و کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3 - ترتیب پیشنهادات: تضمین شرکت در مزایده در پاکت الف – قیمت پیشنهادی و سایر مدارک در پاکت ب – و هر دو پاکت در پاکت ج بصورت لاک و مهر شده بایستی در موعد مقرر به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان واقع در خرم آباد خیابان میدان پهلوان غلامرضا محمدی تحویل داده شده و رسید دریافت نماید، ضمناً نام متقاضی و مکان ورزشی مورد نظر باید روی پاکت قید شود.
4 – پرداخت کلیه هزینه های تلفن ، آب، برق، گاز و عوارض سالیانه شهرداری ، مالیات ، دستمزد و بیمه پرسنل و بیمه مکان مورد اجاره بر عهده مستأجر است و اداره کل ورزش و جوانان هیچ تعهدی در قبال آنها ندارد.
5 – برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات را تحویل دهد در غیر اینصورت ضمانت شرکت در مزایده ضبط می شود.
6 – پرداخت هزینه کارشناسی و آگهی های درج شده در روزنامه برعهده برنده مزایده می باشد. ( قدر السهم )
7 – اداره کل ورزش و جوانان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
8 – برنده مزایده مکلف است مکان مورد اجاره خود را بیمه نماید.
9 – در صورتی که هیأت های ورزشی و سایر اشخاص حقوقی متقاضی باشند کلیه اسناد بایستی با مهر و امضاء رئیس هیأت تحویل داده شوند.
10 – مستأجر مکلف است مفاد قرارداد را تماماً به اجرا در آورد.
11 - هر متقاضی می تواند در یک یا چند مزایده شرکت و فقط در دو مورد بعنوان برنده مزایده انعقاد قرارداد نماید .
قیمت های پایه هر مکان به شرح لیست ذیل می باشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 9/6/94
تاریخ انتشار نوبت دوم 16/6/94
12 – مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری 23/6/94 می باشد.
13 – جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعت اداری با شماره تلفن 09167466500 آقای رشیدی تماس حاصل شود.ردیف نام سالن

/ 0 نظر / 38 بازدید